Sinilinnu Päevakeskus

Pesa erilistele inimestele!Home / Tugiisiku teenus

Tugiisiku teenus


Tugiisiku teenus

ÜLDINFO

Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikut juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet.

TEENUSE TAOTLEMINE

Teenust on õigus taotleda täisealisel isikul, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Räpina vald ja kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal pöörduda oma elukohajärgse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule, kes hindab isiku vajadust teenuse järele ning selgitab teenuse saamise tingimusi ja korda. Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Teenust reguleerib Sotsiaalhoolekande seadus § 23

Meie tegevusjuhendaja on Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 ja on spetsialiseerunud : *Sõltuvushäirega isiku tugiisik, tase 4 *Toimetulekuraskustes isiku tugiisik, tase 4 *Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4!

Tugiisiku teenuse hind on 9,00 eurot/tund. Erijuhud- teenused ja maksumused lepitakse kokku lähtudes konkreetsest juhtumist.